Safe & Secure saku chii
saku chii

firebuggie:

farting when no one’s home

image

(Source: brujitabug)